Loch Assynt islet

Ref: SAM008

Loch Assynt islet

Ref: SAM008