The shoreline at Vik, Vestvagoya

Ref: LOF014

The shoreline at Vik, Vestvagoya

Ref: LOF014